“Ümumi fəlsəfə”

E-poçt Çap PDF faylını al
Azərbaycan Turizm İnstitutu
2011/2012-ci üzrə doktoranturaya qəbul üçün
“Ümumi fəlsəfə” kursu üzrə imtahan sualları
1.    Fəlsəfə, onun predmeti və problemləri.
2.    Qədim Çində fəlsəfə.
3.    Qədim Hindistanda fəlsəfə.
4.    Sührəvərdinin işraqilik fəlsəfəsinin əsas xüsusiyyətləri.
5.    Zərdüştliyin fəlsəfi mafiyyəti.
6.    Qədim Yunan fəlsəfəsinin əsas məktəbləri.
7.    Bəhmənyarın fəlsəfəsi.
8.    Nəsirəddin Tusinin fəlsəfəsi.
9.    XVII əsr Avropa fəlsəfəsi (F.Bekon, R.Dekart).
10.     XVIII əsr Avropa fəlsəfəsi (C.Berkli, D.Yum, Q.Leybnits).
11.     İ.Kantın fəlsəfəsi.
12.     Hegelin fəlsəfəsi.
13.     Feyerbaxın fəlsəfəsi.
14.     XIX əsr Azərbaycan fəlsəfəsi (A.Bakıxanov, M.Axundov).
15.     Ekzistensializm (K.Yaspers, S.Kyerkeqor, Y.P.Sartr, M.Haydeqqer, L.Şestov).
16.     Fenemonologiya (M.Şeler, Merlo-Ponti, Qadamer).
17.     Avropa fəlsəfə tarixi (O.Şpenqler, A.Toynbi və b.).
18.     Praqmatizm (C.Pirs, D.Dyüi, B.Cems).
19.     Həyat fəlsəfəsi (A.Berqson, F.Nitsşe, V.Diltey).
20.     Marksizm fəlsəfəsi və neomarksizm.
21.     Yeni hegelyançılıq (B.Kroce və b.).
22.     M.F.Axundovun sosial-siyasi və etik idealı.
23.     Kant fəlsəfəsində mənəviyyat qanunu azadlığın şərti və əsası kimi.
24.     Tənqidi fəlsəfə. Frankfurt məktəbi.
25.     Hegelin “Hüquq fəlsəfəsi” əsərində “vətəndaş cəmiyyəti” anlayışı.
26.     Fəlsəfə tarixində materializm və idealizm.
27.     Qədim şərq fəlsəfəsində insan problemi.
28.     Açıq cəmiyyət anlayışı (K.Popper, A.Berqson).
29.     Fəlsəfədə qanun anlayışı. Təbiət cə cəmiyyət qanunlarının oxşar və fərqli cəhətləri.
30.     M.F.Axundovun estetikasında realizm və xəlqilik.
31.     Yeni hegelyançılıq (B.Kroce və b.).
32.     Neopozitivizm (Q.Frege, B.Rassel, L.Vitgenşteyn, C.E.Mur, K.Popper).
33.     XX əsrdə Azərbaycanda fəlsəfənin inkişafı (H.Hüseynov, A.Makovelski, F.Köçərli, İ.Hüseynov, Z.Göyüşov).
34.     Fəlsəfə və sinergetika.
35.     Hissi və rasional idrakın əsas xüsusiyyətləri.
36.     Elmi rasionallıq anlayışı.
37.     Elmi bilik və həqiqət. Fəlsəfədə həqiqət problemi.
38.     Sistem və sistemlilik prinsipi.
39.     Dialektikanın əsas qanunları.
40.     Fəlsəfədə determinizm anlayışı.
41.     Fəlsəfədə ontologiya, qnoseologiya, aksiologiya və metodologiya.
42.     Müasir fəlsəfə və elmin qarşılıqlı əlaqələri.
43.     Şüur və gerçəklik. Nəzəri refleksiyanın xüsusiyyətləri.
44.     Təfəkkür anlayışı, onun tipləri.
45.     Şərq və Qərb rasionalizmi: ümumi və fərqli cəhətləri.
46.     Müasir elmdə sistem yanaşma. Sinergizm prinsipi.
47.     Formal məntiqin əsas prinsipləri. Qeyri-formal və qeyri-səlis məntiq.
48.     Fəlsəfədə təfəkkür və şüur anlayışları.
49.     İnkarı inkar qanunu.
50.     Müasir dövrün qlobal problemləri.
51.     Fəlsəfədə zaman və məkan anlayışları. Tarixi və sosial zaman.
52.     Fəlsəfədə varlıq, substansiya və materiya anlayışları.
53.     Elmin müasir cəmiyyətdə rolu. Bilik menecmenti.
54.     Kəmiyyət və keyfiyyət dəyişmələrinin dialektikası.
55.     Məzmun və forma kateqoriyaları.
56.     İctimai şüurun mərhələləri və formaları.
57.     Hissə və tam, element və sistem.
58.     İctimai şüurun formaları.
59.     Postindustrial cəmiyyətdə informasiyanın rolu.
60.     Elmi proqnozlaşdırma anlayışı.
61.     İnnovasiya anlayışı və onun müasir cəmiyyətdə rolu.
62.     Əksliklərin vəhdət və mübarizəsi qanunu.
63.     Zərurət və təsadüfün dialektikası.
64.     İdrakın fəlsəfi anlayışı.
65.     Müasir cəmiyyətlərdə sosial idarəetmənin xüsusiyyətləri.
66.     Müasir cəmiyyətlərdə demoqrafiya problemi.
67.     Elmi idrakın metodları. Klassik, neoklassik və postneoklassik elmi paradiqmalar.
68.     Müasir cəmiyyətlərdə insan potensialının inkişafı problemi.
69.     İnformasiya cəmiyyətində əxlaqi şüurun aktuallığı.
70.     Mədəniyyət və onun növləri.
71.     Cəmiyyət və onun altsistemləri.
72.     Sosial qanunauyğunluqların özəllikləri. İctimai yeniləşmə və sosial rekonstruksiya.
73.     Cəmiyyətdə mənəvi-əxlaqi dəyərlərin qorunması.
74.     Azərbaycan cəmiyyətinin modernləşməsi problemləri.
75.     İntelektual resursların idarəolunması və insan kapitalı.
76.     Təkamüldə tərəqqi və tənəzzülün qarşılıqlı əlaqəsi.
77.     Cəmiyyətin tarixi təkamülü və ictimai islahatlar.
78.     Müasir cəmiyyətin humanitar problemləri.
79.     Dünya tarixinin vəhdəti və müxtəlifliyi.
80.     Qloballaşma və Azərbaycan cəmiyyətinin modernləşməsi.
81.     Tarixdə şəxsiyyətin rolu.
82.     Sosiallaşma prosesi və sosial institutlar.
83.     Mədəni qloballaşma və milli identiklik.
84.     Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti qurulmasının siyasi, iqtisadi və sosial aspektləri.
85.     İdeologiya anlayışı, ictimai rəy.
86.     Milli ideologiya və azərbaycançılıq.
87.     Yeniləşmə və islahat.
88.     Müasir fəlsəfi idrakən aksioloji aspektləri.
89.     Qloballaşma: mövcud yanaşmalar.
90.     Cəmiyyətdə demokratik konsoldasiya problemi.
91.     Milli elitanın cəmiyyətin inkişafında rolu.
92.     Təbiətdə və cəmiyyətdə harmoniya problemi.
93.     Azərbaycanda milli dövlət quruculuğu və milli maraqlar.
94.     Dövlət anlayışı. Hüquqi dövlət.
 

Elektron Təhsil


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/tourisme/public_html/modules/mod_mainmenu/legacy.php on line 50
ATİ Elektron təhsil mərkəzi

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/tourisme/public_html/modules/mod_mainmenu/legacy.php on line 50
Azerbaijan eLearning Center
Elearning
Qiyabi təhsil
Doktorantura

Turizm Təlim Mərkəzi